Hướng dẫn tích hợp MePuzz Android SDK

You are here:
← All Topics
Table of Contents

1. Tạo projectb firebase

Vào địa chỉ https://console.firebase.google.com/ (đăng nhập bằng tài khoản gmail). Chọn Create a project

Nhập các thông tin cần thiết để hoàn tất.

2. Tích hợp firebase vào ứng dụng

Vào firebase console chọn project vừa tạo

Chọn thêm project Android

Nhập các thông tin cần thiết

Tải về file google-service.json và copy vào đường dẫn như trong hình, chọn tiếp tục.

Thêm các thông tin vào file build.gradle như hướng dẫn. Chọn tiếp tục để hoàn tất

3. Tích hợp MePuzz Mobile SDK vào ứng dụng

Thêm repository vào file gradle như hình dưới

allprojects {
repositories {
google()
jcenter()
maven { url ‘https://dl.bintray.com/mepuzz88/mepuzz/’ }
}
}

Thêm thư viện vào file build.gradle như hình

dependencies {
implementation fileTree(dir: ‘libs’, include: [‘*.jar’])

implementation ‘androidx.appcompat:appcompat:1.1.0’
implementation ‘androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3’
testImplementation ‘junit:junit:4.12’
androidTestImplementation ‘androidx.test.ext:junit:1.1.1’
androidTestImplementation ‘androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0’
implementation ‘com.mepuzz:mobilesdk:1.0.4’
}

Khởi tạo Mepuzz sdk trong activity chính.

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
String appId = “YOUR_APP_ID”;
MePuzzService.init(appId, this);
}

Để gửi event thì sử dụng hàm

MePuzzService.sendEventToServer(“Your event name”, context);

4. Lấy server key để cập nhật vào Mepuzz server

Vào filebase console chọn project đã tạo, chọn cài đặt project

Trong màn hình cài đặt chọn Cloud Messaging, sao chép server key để cập nhật lên server Mepuzz.