Hướng dẫn nhập file Data Feed dữ liệu lên MePuzz

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Bước 1: Tạo File Data Feed dữ liệu

  • Tạo một file feed của sản phẩm. File Feed có cấu trúc tại link sau: “Tải file mẫu”
  • Hoặc tạo link feed có dạng xml như sau: https://demo.mepuzz.com/products.xml

Bước 2: Tải file excel dữ liệu lên MePuzz hoặc tải link feed xml có dạng: https://demo.mepuzz.com/products.xml

Các trường nội dung có trong file feed

Name: Tên sản phẩm bạn muốn chạy.

Url_content: Đường link thông tin sản phẩm

Category: Tên danh mục sản phẩm

Notif_content: Nội dung thu hút khách hàng, để khách hàng truy cập

Notif_logo: Logo thương hiệu sản phẩm để lên tin quảng cáo

Notif_image:  Hình ảnh hiển thị khi lên tin

Notif_url: Link đích sản phẩm đính kèm để dẫn khách hàng đến sản phẩm khách hàng quan tâm.

Price: Giá bán sản phẩm, dịch vụ chưa giảm

Price Discount: Giá bán sản phẩm, dịch vụ đã giảm

Gift: Quà tặng cho từng sản phẩm, dịch vụ chi tiết

Info: Thông tin khuyến mại thêm cho từng sản phẩm, dịch vụ

Is Promotion: Điều kiện hiển thị thông tin khuyến mại như: Giá giảm, quà tặng. Sét bằng “1” là hiển thị “0” là không hiển thị

Tags: Tag cho tiết từng sản phẩm

  • Sau khi đã tạo được một File Excel, hoặc file data feed dạng XML, bạn hãy truy cập vào MePuzz, tại mục “Auto Notifcation”, chọn “Danh sách nội dung”

  • Click vào “thêm mới” để tải File Exel hoặc quét link data feed XML lên MePuzz. Sau đó nhấn “gửi lên” để hoàn tất việc tải file.

Lưu ý: Khi bạn quét dữ liệu từ file Data feed Xml, sau khi quét xong, bạn chọn các trường nội dung của MePuzz theo trường nội dung bạn quét được từ file Data feed tạo ra