Hướng dẫn cấu hình MePuzz_SDK cho App điện thoại

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tích hợp ứng dụng điện thoại của bạn và gửi tin trên MePuzz, bạn vui lòng thiết lập MePuzz_SDK cho ứng dụng trên Google Play và iTune theo hướng dẫn sau

Xem hướng dẫn Cài đặt MePuzz_Android_SDK_Sample tại đây

Xem hướng dẫn Cài đặt MepuzziOSSDK tại đây